Prekomorskih br. 6, Postojna
+38640 264 169

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

66. člen

(vožnja z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini)

(1) Tujec, ki ima običajno prebivališče v Republiki Sloveniji in na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

(2) Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v Republiko Slovenijo, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer dve leti od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena mora oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki ni v skladu s Konvencijo o cestnem prometu (Uradni list RS – MP, št. 9-55/92), imeti med vožnjo motornega vozila po cesti pri sebi poleg veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, tudi veljavno mednarodno vozniško dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ ali organizacija tuje države.

(4) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena v Republiki Sloveniji ne sme voziti motornega vozila po cesti, če ji je bila v tuji državi, v kateri ji je bilo izdano vozniško dovoljenje, prepovedana vožnja vozil kategorije oziroma vrste, v katero spada vozilo, ki ga vozi. Prav tako ne sme voziti motornega vozila oseba, ki ne izpolnjuje starosti za vožnjo motornih vozil, določene v 61. členu tega zakona.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena sme oseba z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki ji ga je izdal pristojni organ druge države članice Evropske unije, Liechtensteina, Norveške ali Islandije, voziti v Republiki Sloveniji tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju.

(6) Z globo najmanj 80 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

(7) Z globo najmanj 500 eurov se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom tega člena.

67. člen

(zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini)

(1) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ki ima v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, lahko, če izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, zahteva zamenjavo tega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek zahteve za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne more vložiti imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, če se mu v zvezi z vozniškim dovoljenjem, ki ga želi zamenjati, izvršuje sankcija prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, ali mu je izvršitev navedene sankcije odložena, ali mu je izrečena sankcija prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije. Enako velja za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški ali Islandiji.

(3) Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini, in osebi, ki je že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje. Oseba, ki opravi praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorij BE, C1E, CE, D1E ali DE, se ji v slovensko vozniško dovoljenje vpišejo tudi kategorije B, C1, C, D1 ali D.

(4) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ki je že opravljal praktični del vozniškega izpita za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, katerega veljavnost je potekla pred naslednjim opravljanjem praktičnega dela vozniškega izpita, se izda slovensko vozniško dovoljenje le, če ponovno opravi teoretični in praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniških dovoljenjem, izdanim v tujini, in izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil.

(5) Slovensko vozniško dovoljenje se osebi, ki je že imela veljavno slovensko dovoljenje in je le-to prenehalo veljati po določbah zakona, ki ureja prekrške, ali ji je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po določbah kazenskega zakonika, izda, če oseba izpolni vse pogoje, določene v drugem odstavku 64. člena tega zakona.

(6) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti imetnikom vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi s pravilnikom minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kakovosti izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi.

(7) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti tudi imetnikom vozniških dovoljenj, izdanih v tujini, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil, v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu. Izjema ne velja za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za kategorijo A1, A2 in A.

(8) Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.

(9) Ne glede na prvi odstavek tega člena se izjemoma in ob upoštevanju načela vzajemnosti od osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov, predstavništev tujih držav, mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji, ob zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila ter opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita.

(10) Veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini, se lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje tudi na podlagi sklenjenega sporazuma med državo, ki je izdala vozniško dovoljenje, in Republiko Slovenijo, in sicer ob pogojih, določenih v sporazumu in upoštevanju načela vzajemnosti.

(11) Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja vozniško dovoljenje, izdano v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če dokaže, da je v državi, ki je izdala vozniško dovoljenje, izpolnil pogoj običajnega prebivališča ali je študiral v tej državi najmanj šest mescev.

(12) Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem se preveri, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Za preverjanje informacij o vozniških dovoljenjih, ki so jih izdale druge države članice Evropske unije, se uporablja omrežje Evropske unije za vozniška dovoljenja. Oseba, ki prosi za zamenjavo, lahko priloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.

(13) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.

(14) Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki se zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo oddano v skladu z določbami tega zakona, se vrne organu tuje države, ki ju je izdal, pri tem pa se navedejo razlogi za vrnitev.